Med Spa

Бързо търсене

Използвайте филтрите самостоятелно или като ги комбинирате, за да откриете желаното от вас лечение или СПА рехабилитация.

България Германия
Медицинско лечение

Използвайте филтрите самостоятелно или като ги комбинирате, за да откриете желаното от Вас лечение или СПА рехабилитация.

Медицинско лечение

Условия на плащане

Чрез използването на www.medspa.bg, наричан по-долу "сайта", признавате, че сте прочели, разбирате и приемате нашите условия на плащане, както следва:

Услуги. Начин на предлагане. Цени.

МЕДСПА БГ е фирма, посредник за медицински и медикъл СПА услуги. Ние организираме за нашите клиенти пътувания с цел програма за медицинско лечение, пълен медицински преглед или медикъл СПА програма в България или в чужбина. Видът на организираното пътуване с цел програма за медицинско лечение, пълен медицински преглед или медикъл СПА и подробностите за начина на пътуване, настаняване, избраната медицинска програма и допълнителните медицински услуги се документират съгласно Договор за услуга между МЕДСПА БГ и клиента-пациент с приложение за съответната програма за медицинско лечение, пълен медицински преглед или медикъл СПА.

Разплащания.

Плащанеята за съоветната програма за медицинско лечение, пълен медицински преглед или медикъл СПА мога да се извършат онлайн по следната банкова сметка на МЕДСПА БГ:

Банка: Райфайзенбанк (България)
ΙΒΑΝ: BG74 RZBB 91551001957621
BIC / SWIFT:RZBBBGSF

За извършените преводи МЕДСПА БГ издава оригинални фактури на клиента-пациент в срок от 2 /два/ работни дни от получаване на плащането, като изпраща фактурата по е-mail.

Анулации. Неустойки.

При възникване на обстоятелства, възпрепятстващи МЕДСПА БГ да изпълни услугите съгласно договорените срокове по независещи от нея причини, МЕДСПА БГ може без съгласието на клиента-пациент да прави следните промени, които клиентът-пациент приема, че не представляват значителна промяна на клаузите на договора, а именно:

- Да промени часа на първоначалната консултация/преглед в клиниката/медицинския център, но не с повече от + 24 часа.

- Да промени часа на започване на избраната програма за медицинско лечение или рехабилитация в клиниката/медицинския център, но не с повече от +24 часа;

- Да смени хотела с хотел от същата категория или по-висока при същите условия на настаняване и при същия пансионат;

- Да направи промени в последователността на изпълнението на отделните елементи на програмата.

В тези случаи МЕДСПА БГ не носи отговорност пред клиента-пациент и не дължи обезщетения или неустойки.

Рекламации на клиента-пациент се приемат от МЕДСПА БГ само в писмена форма или друга подходяща форма, включително и чрез факс, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено. Рекламации на клиента-пациент по отношение провежданата програма за медицинско лечение, пълен медицински преглед или медикъл СПА в клинката/медицинския център/медикъл СПА хотела, ще бъдат приемани, само когато съответната рекламация е била предявена и документирана от клиента-пациент на място в клиниката/медицинския център/медикъл СПА хотела и е останала неудовлетворена.

МЕДСПА БГ не носи отговорност пред клиента-пациент за медицинския резултат от проведената в клиниката/медицинския център/медикъл СПА хотела програма за медицинско лечение, пълен медицински преглед или медикъл СПА.

МЕДСПА БГ не носи отговорност за щети, вреди и нещастни случаи по време на престоя на клиента-пациент, възникнали поради форсмажорни обстоятелства. Клиентът-пациент не носи отговорност за щети, загуби или пропуснати ползи на МЕДСПА БГ, възникнали поради форсмажорни обстоятелства. За форсмажорни обстоятелства се считат неконтролируеми събития като катастрофи, наводнения, пожар, земетресения и други обстоятелства извън ефективен контрол на страните.